Logo pl

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodzinyWczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

O studiach


Studia podyplomowe/kwalifikacyjne są odpowiedzią na potrzebę przygotowania kadr do realizacji zadań w nowym międzysektorowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR). Ich założenia są zgodne z rekomendacjami EAECI1 oraz z przyjętymi Standardami organizacji systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR), którego podstawą są:
 • model wsparcia skoncentrowany na rodzinie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub z niepełnosprawnością2;

 • biopsychospołeczny model niepełnosprawności;

 • model społeczny wsparcia dziecka i jego rodziny, mający na celu wzmocnienie zasobów środowiskowych, wspierające uczestnictwo i włączenie społeczne dziecka i rodziny, aktywne wsparcie adaptacji dziecka do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole;

 • transdycyplinarny model pracy specjalistów;

 • kompleksowe działania wspierające, skierowane do rodzin oczekujących narodzin lub wychowujących dziecko w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji spełniania obowiązku szkolnego;

 • standardy organizacji systemu wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia rodziny (WWR).


Zaproponowany program kształcenia zakłada, że realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR) wymaga od osób udzielających wsparcia specyficznej wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych. Dotyczy to wszystkich specjalistów dziedzin zaangażowanych w proces WWR i wczesnej interwencji (WI), który jest:
 • podjęty najwcześniej jak to możliwe,

 • skoncentrowany na rodzinie,

 • oparty na pracy zespołowej,

 • przeprowadzany w naturalnym dla dziecka, włączającym środowisku.


 • Adresaci
  Specjaliści z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, rehabilitacji, logopedii, którzy posiadają już przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie)3; posiadający ukończone studia magisterskie na kierunkach (z kwalifikacjami nauczycielskimi) pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, logopedia.
  Przy czym pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby pracujące w:
  1. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  2. oraz w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w których powołano lub planuje się powołanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka4 lub powierzono im funkcję Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych (WOKRO)5.

  Cel studiów
  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalisty WWR, który uzyska kompetencje i umiejętności w zakresie:
  • promowania rozwoju i uczenia się dziecka, kluczowej roli rodziny i środowiska w opiece, wychowaniu, edukacji, leczeniu i terapii;

  • zindywidualizowanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w ramach wielospecjalistycznego zespołu (wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka i rodziny oraz rozwiązywanie problemów zdrowia i funkcjonowania, warunkujących zaburzenia rozwojowe);

  • współpracy z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym we wspomaganiu rozwoju;

  • koordynowania prac w zakresie oceny funkcjonalnej i planowania pracy z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem;

  • realizacji zadań w sposób kompleksowy, skoordynowany w środowisku dziecka i rodziny zgodnie ze standardami WWR;

  • koordynacji działań podmiotów międzyresortowych, w celu zsynchronizowana opieki, wsparcia i dostępności;

  • optymalizowania włączenia dziecka i rodziny do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w środowisku.


  Organizacja Studiów

  • Studia trwają 4 semestry i obejmują 1065 godzin zajęć, w tym 240 godzin praktyk (łącznie 90 ECTS)

  • Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym6 i niestacjonarnym – piątki, soboty i niedziele, 2 (czasami 3) razy w miesiącu ponieważ ich termin zakończenia jest obligatoryjny i określony przez MEiN na 31 grudnia 2023 roku

  • Rozpoczęcie studiów marzec 2022


  Warunki ukończenia Studiów
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów określonych planem studiów oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego w oparciu o przygotowane indywidualne studium wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

  • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.


  Odpłatność za studia
  • Nauka na Studiach Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny jest nieodpłatna.
  • Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.


  Zadanie finansowane ze środków Ministra

  Logo ministerstwo Logo minister

  • Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
  • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
  • nazwa zadania – „Organizacja i realizacja czterosemestralnych studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY”, polegającego na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, mających na celu przygotowanie specjalistów do realizacji zadań w nowym międzysektorowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
  • wartość finansowania 366 000,00 zł, całkowitą wartość zadania 366 000,00 zł

  Logo pl

  ---------------------------------------------------------------------------
  1 The European Association on Early Childhood Intervention (EAECI).
  2 Opisany m.in. w monografii A. Twardowskiego (2012). Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  3 Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, § 15. Ust.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. (poz. 1289)
  4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 1635
  5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, Dz.U. 2017, poz. 1712.
  6 25% z 90 ECTS – to jest 21, czyli 210 godzin