Zintegrowana Edukacja Przedszkolna
i Wczesnoszkolna


Zintegrowana Edukacja Przedszkolna Wczesnoszkolna Kierownik Studium:
prof. dr hab. Maria Burtowy
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D"


Osoba do kontaktu:
mgr Olga Kopienka
Dziekanat Wydziału Studiów Edukacyjnych
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 411
tel. 501574113
olgak@o2.pl

Ogólne informacje:
Studia Podyplomowe w zakresie Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają w założeniu przygotować nauczyciela teoretycznie jak i metodycznie do odmiennego pojmowania edukacji zintegrowanej. Zadaniem studiów jest promowanie zrozumienia edukacji zintegrowanej, której podstawowym zadaniem jest stwarzanie warunków rozwoju dziecku w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Słuchacz Studiów Podyplomowych Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna otrzyma wielostronną wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole na poziomie klas I – III.

O przyjęcie na studia Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów wyższych zawodowych (I stopnia) lub studiów magisterskich (II stopnia), posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w różnych typach szkół i placówek oświatowych oraz przygotowanie pedagogiczne (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009, Dz. U. z dnia 12 marca 2009 r.).

Studia trwają trzy semestry. W planie studiów zakłada się 500 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 150 godzin praktyk w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Wydziału Studiów Edukacyjnych w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89. Wykładowcami będą głównie pracownicy Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Praktyka będzie realizowana w wybranych szkołach oraz przedszkolach. Opłata za studia jest uchwalana przez Senat przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego - obecnie wynosi 1 600zł za jeden semestr.

Wymagane dokumenty:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu dokumentów. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna jest złożenie kompletu dokumentów:
UWAGA!
Rekrutacja na studia podyplomowe ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA" w roku akademickim 2018/2019 została przedłużona do 30.09.2018r.
Pierwszy zjazd odbędzie się w terminie 20 - 21.10.2018 r


Po rozpoczęciu rekrutacji na dany rok akademicki dokumenty można składać osobiście lub przesyłać listem poleconym na adres:

Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 411
60-568 Poznań