Zarządzanie Oświatą


Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020Warunki rekrutacji:
Przyjęcie na Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą następuje na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, do wypełnienia limitu miejsc. Studia są uruchamiane tylko w przypadku zgłoszenia się wymaganej minimalnej liczby kandydatów.


Odpłatność za studia
Nauka na Studiach Podyplomowych Zarządzania Oświatą na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM jest odpłatna. W roku akademickim 2019/2020 planowana opłata za czesne wynosi 1800,00 zł/semestr.

Termin składania dokumentów:
Termin składania dokumentów do 20 września 2019r.

Wymagane dokumenty: Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można składać osobiście w godz. 8:00–15:30 w sekretariacie znajdującym się w:
Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 201
lub przesłać pocztą na adres:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą