Zarządzanie Oświatą


Szanowni Państwo,
Informujemy, że studia podyplomowe będą odbywały się w formie hybrydowej.


Akademia trenera

O studiach


Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu cieszą się dużym zainteresowaniem od prawie dwudziestu lat. Z dbałością o najwyższą jakość corocznie program studiów jest poddawany ewaluacji oraz zmianom odpowiadającym na potrzeby naszych Słuchaczy i Słuchaczek. Odpowiedzialność za prowadzenie studiów została powierzona Zakładowi Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnoz, ewaluacji polityki oświatowej, wspierania i kreowania nowych rozwiązań na potrzeby rynku edukacyjnego. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą, znającą problemy zarządzania oświatą w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Kierowaliśmy i kierujemy znaczącymi projektami z zakresu zarządzania oświatą oraz polityki oświatowej z perspektywy samorządów, dyrektorów, rodziców, uczniów czy biznesu. To wszystko sprawia, że uzyskany u nas dyplom będzie świadczył nie tylko o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, ale również o prestiżu, jaki daje ukończenie studiów w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cel studiów
Zadaniem Studiów Podyplomowych Zarządzania Oświatą jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi. Absolwenci i absolwentki naszych studiów zyskają wiedzę, kompetencje ale również narzędzia wspierające zarządzanie i przywództwo oświatowe. Każdy/a z uczestników i uczestniczek w trakcie studiów będzie miał/a możliwość przygotowania portfolio z materiałami i narzędziami przydatnymi do pracy menedżerskiej. Po zakończeniu studiów udzielamy naszym absolwentom wsparcia eksperckiego (konsultacje, diagnozy, szkolenia) w ich drodze zawodowej.
Dodatkowo dla osób zainteresowanych w ramach studiów podyplomowych proponujemy program praktyk/hospitacji menedżerskich w różnych typach szkół i placówek oświatowych.

Adresaci:
• nauczyciele oraz osoby niebędące nauczycielami, zamierzające ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej zgodnie z art. 62.ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59),
• osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, instytucjach resocjalizacyjnych, ośrodkach doskonalenia zawodowego oraz ośrodkach doskonalenia nauczycieli zainteresowane wzmocnieniem swoich kompetencji w obszarze rozwoju zawodowego i osobistego oraz w zakresie wsparcia kompetencji pedagogicznych,
• samorządowcy oraz pracownicy urzędów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i placówki,
• wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w zakresie zarządzania i przywództwa edukacyjnego pracujące w strukturach formalnych i nieformalnych z różnymi grupami społecznymi (m.in. NGO’s)

Absolwenci studiów I stopnia po ukończeniu Studiów Podyplomowych Zarządzania Oświatą uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów II stopnia da uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

Organizacja Studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry (270 godzin). Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów, w piątki oraz soboty (średnio dwa razy w miesiącu). Zajęcia odbywają się na Kampusie Szamarzewo, na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwer im. Adama Mickiewicza w Poznaniu(ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu).
Zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu program Studiów obejmuje zarówno zagadnienia związane z problematyką polityki oświatowej, jak i wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, prawa oświatowego i administracyjnego, ekonomicznych i organizacyjnych uwarunkowań kierowania placówkami oświatowymi, przywództwa i zarządzania oraz procesów decyzyjnych działań ewaluacyjnych, a także kompetencji zarządzania zmianą i konfliktem w placówkach oświatowych i szkołach. Spotkania mają charakter wykładów, warsztatów gier oraz treningów. Absolwenci i absolwentki otrzymają praktyczne narzędzia przydatne w pracy zawodowej.

Program Studiów obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
• Finansowanie oświaty
• Rozwój zawodowy dyrektora i nauczyciela
• Marketing usług edukacyjnych
• Metodologia budowania strategii edukacyjnych
• Prawo oświatowe i administracyjne
• Nadzór pedagogiczny
• Polityka oświatowa samorządów lokalnych
• Planowanie pracy w placówce oświatowo-wychowawczej
• Polityka oświatowa a zarządzanie oświatą
• Zarządzanie jakością placówki oświatowej
• Psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi
• Struktura organizacyjna instytucji oświatowych
• Zarządzanie konfliktem w placówkach oświatowych
• Zarządzanie placówkami oświatowymi – dobre praktyki
• Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
• Marketing usług edukacyjnych

Regulamin studiów podyplomowych (obowiązujący od 29 października 2012r. z późn. zmianami)

Kadra dydaktyczna
Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego, praktyków w swoich dziedzinach, pracowników Kuratorium Oświaty oraz osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, doświadczonych specjalistów w dziedzinach objętych programem studiów. Dodatkowo do współpracy zapraszamy praktyków, dyrektorki i dyrektorów dzielących się swoimi doświadczeniami zawodowymi w zakresie zarządzania.

Warunki ukończenia Studiów
Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie uzyskania wszystkich wymaganych zaliczeń w toku studiów oraz uiszczenia należności za czesne.
Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29.10.2012r (z późn. zmianami), kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Oświatą ustala, że ostateczny wynik studiów określa się na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów.

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:
1) do 3,40 – dostateczny;
2) powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;
3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;
4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;
5) powyżej 4,60 – bardzo dobry

Odpłatność za studia
Nauka na Studiach Podyplomowych Zarządzania Oświatą na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest odpłatna. W roku akademickim 2022/2023 opłata za czesne wynosi 1800,00zł/semestr
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminów wnoszenia opłat za studia podyplomowe zawarte są w Regulaminie opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (podstawa prawna: Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 66/2012/2013 z dnia 27 maja 2013 r.)