Zarządzanie Oświatą


Akademia trenera

O studiach


Adresaci
Oferta Studiów jest adresowana do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich rodzajów i szczebli, pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz pracowników samorządowej administracji oświatowej.

Cel Studiów
Zadaniem Studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi w warunkach reformy oświatowej. Ukończenie Studiów będzie dla jego adresatów spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).

Organizacja Studiów
Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry (270 godzin). Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów średnio dwa razy w miesiącu (w piątki oraz soboty).
Zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu program Studiów obejmuje zarówno zagadnienia związane z problematyką polskiej polityki oświatowej, jak i wiedzę z zakresu socjologii, psychologii edukacji, prawa oświatowego, ekonomicznych i organizacyjnych uwarunkowań kierowania placówkami oświatowymi, podstaw teorii zarządzania i procesów decyzyjnych działań ewaluacyjnych, a także komunikacji interpersonalnej i technik negocjacyjnych. Spotkania mają charakter wykładów jak i ćwiczeń, warsztatów oraz treningów.

Program Studiów obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
 • Finansowanie oświaty – koncepcje
 • Fundusze Unii Europejskiej w polskim systemie oświaty
 • Instytucje wspomagające placówki oświatowe
 • Marketing usług edukacyjnych
 • Metodologia budowania strategii edukacyjnych
 • Modele placówki oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny
 • Oświata, jako zadanie samorządów lokalnych i regionalnych
 • Planowanie pracy w placówce oświatowo-wychowawczej
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Polityka oświatowa a stratyfikacja społeczna
 • Polityka oświatowa wobec osób z niepełnosprawnościami
 • Problemy zarządzania jakością placówki oświatowej
 • Psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi
 • Struktura organizacyjna instytucji oświatowych i jej uwarunkowanie
 • Zarządzanie konfliktem w placówkach oświatowych
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi – dobre praktyki
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie
Regulamin studiów podyplomowych (obowiązujący od 29 października 2012r. z późn. zmianami)

Kadra dydaktyczna
Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego, Kuratorium Oświaty oraz osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, doświadczonych specjalistów w dziedzinach objętych programem studiów.

Warunki ukończenia Studiów
Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie uzyskania wszystkich wymaganych zaliczeń w toku studiów oraz uiszczenia należności za czesne.
Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29.10.2012r (z późn. zmianami), kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Oświatą ustala, że ostateczny wynik studiów określa się na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów.

Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:
1) do 3,40 – dostateczny;
2) powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;
3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;
4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;
5) powyżej 4,60 – bardzo dobry

Odpłatność za studia
Nauka na Studiach Podyplomowych Zarządzania Oświatą na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM jest odpłatna. W roku akademickim 2016/2017 opłata za czesne wynosi 1600,00zł/semestr (zgodnie z: Zarządzenie Nr 518/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminów wnoszenia opłat za studia podyplomowe zawarte są w Regulaminie opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (podstawa prawna: Uchwała Senatu UAM nr 66/2012/2013 z dnia 27 maja 2013 r.)