Logo pl

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
W oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (nr 263/2021/2022), za zgodą Prorektora prof. dr. hab. Zbyszko Melosika, informujemy, że wszystkie zajęcia (w tym ćwiczenia) zaplanowane od 30.09 do zakończenia planowanych zajęć w ramach Doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, realizowane będą w formie zajęć zdalnych, w terminach wskazanych w planie zajęć.

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

O studiach


Studia podyplomowe/doskonalące są przeznaczone dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcących:
 • poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i umiejętności pracy z nimi;

 • doskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • rozwijać warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
W związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym, konieczne jest zadbanie, by ich obecność stała się pozytywnym doświadczeniem, przynoszącym korzyści zarówno tej grupie uczniów, jak i ich neurotypowo rozwijającym się rówieśnikom. Podstawowym warunkiem powodzenia tak rozumianego włączania szkolnego są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Adresaci
Czynni zawodowo nauczyciele pracujący w:
 • szkole podstawowej w klasach I-III

 • zkole podstawowej w klasach IV-VIII

 • szkole ponadpodstawowej
Uzyskane kompetencje
Absolwenci studiów doskonalących uzyskają kompetencje w zakresie:
 • praktycznej realizacji modelu edukacji włączającej, jako edukacji wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się;

 • praktycznego zastosowania przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji edukacji włączającej;

 • przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym wykorzystania podstaw dydaktyki specjalnej w realizacji edukacji włączającej;

 • przeprowadzenia oceny funkcjonalnej ucznia w celu identyfikacji jego zasobów, planowania procesu wsparcia oraz przygotowania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU);

 • realizacji współpracy ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • dostosowywania metod i sposobów pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym na różnych etapach edukacyjnych (dostosowanie wymagań edukacyjnych, adaptowanie materiałów dydaktycznych, ocenianie wspierające proces uczenia);

 • pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i tworzenia warunków do skutecznego uczenia się z zastosowaniem zasad uniwersalnego projektowania;

 • stosowania strategii wychowawczych służących budowaniu zespołu klasowego sprzyjającego realizacji edukacji włączającej i integracji grupy uczniów o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach;

 • dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konstruowania Indywidualnego Programy Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) i indywidualnych programów wsparcia.
Warunki ukończenia Studiów
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów określonych planem studiów oraz pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, w tym odnoszącego się do przygotowanego indywidualnego studium programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka/ucznia.

 • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.


Odpłatność za studia
 • Nauka na Doskonalących studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych jest nieodpłatna.
 • Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo ministerstwo Logo minister

Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
 • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
 • nazwa zadania - przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych pn.
 • „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”, w zakresie uzyskanie kompetencji i doświadczenia dotyczących:
  - praktycznej realizacji modelu edukacji włączającej, jako edukacji wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się;
  - praktycznego zastosowania przepisów prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji edukacji włączającej;
  - przygotowania do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spe), w tym wykorzystania podstaw dydaktyki specjalnej w realizacji edukacji włączającej;
  - przeprowadzenia oceny funkcjonalnej ucznia w celu identyfikacji jego zasobów, planowania procesu wsparcia oraz przygotowania Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia (WOPFU);
  - realizacji współpracy ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  - dostosowywania metod i sposobów pracy z uczniem ze spe na różnych etapach edukacyjnych (dostosowanie wymagań edukacyjnych, adaptowanie materiałów dydaktycznych, ocenianie wspierające proces uczenia);
  - pracy z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i tworzenia warunków do skutecznego uczenia się wszystkich uczniów z zastosowaniem zasad uniwersalnego projektowania;
  - stosowania strategii wychowawczych służących budowaniu zespołu klasowego sprzyjającego realizacji edukacji włączającej i integracji grupy o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach;
  - dokumentowania udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konstruowania Indywidualnego Programy Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)
 • wartość finansowania 166 900,00 zł, całkowitą wartość zadania 166 900,00 zł

 • Logo pl