Tyflopedagogika


Tyflopedagogika Adresaci
Oferta skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki (po specjalności: edukacja elementarna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna z arteterapią, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) lub pedagogiki specjalnej (wszystkich specjalności), przynajmniej na poziomie studiów I stopnia, posiadających przygotowanie nauczycielskie lub pedagogiczne, chcących zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu Tyflopedagoga.

Formalne kwalifikacje
- diagnozowanie wieloprofilowe dzieci niewidomych i słabowidzących;
- projektowanie i ewaluacja rewalidacji indywidualnej dziecka z niepełnosprawnością wzroku;
- praca w charakterze nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach specjalnych i szkołach dla dzieci niewidomych i słabowidzących;
- praca w charakterze nauczyciela wspomagającego uczniów niewidomych i słabowidzących w przedszkolach, grupach i klasach integracyjnych.

Organizacja studiów
- studia trwają 2 semestry w łącznym wymiarze 440 godzin (w tym 120 godzin praktyk)
- opłata za semestr wynosi 1600,00 zł.

Wymagane dokumenty:
- podanie na studia podyplomowe,
- Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
- Na pierwszym spotkaniu należy przedstawić Dyplom ukończenia studiów wyższych w celu jego weryfikacji przez osobę przyjmującą dokumenty

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 31 października 2020 r. i nie podlega rejestracji elektronicznej.

Dokumenty można przesłać pocztą:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
z dopiskiem: Tyflopedagogika