Terapia Pedagogiczna


Cele i zadania:
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się
 • przyswojenie i pogłębienie wiedzy uczestników o przyczynach i przejawach zaburzeń rozwoju
 • wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i fachowe stosowanie zabiegów terapeutycznych, zarówno w specjalnych zespołach jak i w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasie przedszkolnej dla dzieci pięcioletnich i w nauczaniu początkowym oraz na wyższych poziomach kształcenia, gdzie specjalne trudności w uczeniu się nadal powodują niepowodzenia szkolne i są przyczyną powstawania wtórnych zaburzeń osobowości
 • pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pedagogicznego, stosowaniu nowatorskich i alternatywnych metod pracy indywidualnej oraz w grupach integracyjnych
 • ukierunkowanie słuchaczy do dalszego samokształcenia
Tematyka zajęć uwzględnia następujące treści programowe:
 • pedagogiczne podstawy wyróżniania zaburzeń rozwoju, w tym wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej oraz dyscyplin pomocniczych (psychopatologii)
 • współczesne problemy opieki i wychowania osób ze specyficznymi trudnościami rozwoju
 • tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej
 • wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego, metody alternatywne dla dzieci o nietypowym rozwoju
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metod terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego warunkujących specjalne trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania
 • przygotowanie słuchaczy do organizowania gabinetów, pracowni badań, diagnozy i terapii pedagogicznej
Założenia organizacyjne:
 • Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie w czasie trzydniowych sesji organizowanych w piątki (16:00-20:00), soboty (8:30-17:00) i niedziele (8:30-17:00)
 • Program przewiduje 350 godzin wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych. Słuchacze obowiązani są przygotować jedną pracę kontrolną z wybranego dowolnie działu metodyki. Tematy prac ustalone będą indywidualnie przez wykładowców. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie: terapia pedagogiczna potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się
 • Wymagane dokumenty:
  - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o dodatkowym przygotowaniu pedagogicznym dla absolwentów, którzy nie ukończyli studiów o profilu pedagogicznym
  - podanie na studia podyplomowe
  - 2 fotografie

Rekrutacja na rok 2017/2018
Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty na studia podyplomowe Terapia Pedagogiczna zostały zakwalifikowane. Inauguracja studiów rozpocznie się w dniu 17 listopada 2017 godz.16.30 s.113 bud D. W dniu 18 i 19 listopada odbędą się pierwsze zajęcia.
Zainteresowane osoby studiami podyplomowymi mogą jeszcze przesyłać dokumenty.


Dokumenty można przesłać listem poleconym pod adresem:
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
lub złożyć w Sekretariacie ul. Szamarzewskiego 89, blok D, pokój 205 godz. 9:00-15:00