Terapia Pedagogiczna


Terapia pedagogiczna Cele i zadania:
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się
 • przyswojenie i pogłębienie wiedzy uczestników o przyczynach i przejawach zaburzeń rozwoju
 • wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i fachowe stosowanie zabiegów terapeutycznych, zarówno w specjalnych zespołach jak i w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasie przedszkolnej dla dzieci pięcioletnich i w nauczaniu początkowym oraz na wyższych poziomach kształcenia, gdzie specjalne trudności w uczeniu się nadal powodują niepowodzenia szkolne i są przyczyną powstawania wtórnych zaburzeń osobowości
 • pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pedagogicznego, stosowaniu nowatorskich i alternatywnych metod pracy indywidualnej oraz w grupach integracyjnych
 • ukierunkowanie słuchaczy do dalszego samokształcenia
Tematyka zajęć uwzględnia następujące treści programowe:
 • pedagogiczne podstawy wyróżniania zaburzeń rozwoju, w tym wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej oraz dyscyplin pomocniczych (psychopatologii)
 • współczesne problemy opieki i wychowania osób ze specyficznymi trudnościami rozwoju
 • tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej
 • wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego, metody alternatywne dla dzieci o nietypowym rozwoju
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metod terapii zaburzeń rozwoju psychoruchowego warunkujących specjalne trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania
 • przygotowanie słuchaczy do organizowania gabinetów, pracowni badań, diagnozy i terapii pedagogicznej
Założenia organizacyjne:
 • Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie w czasie trzydniowych sesji organizowanych w piątki (16:00-20:00), soboty (8:30-17:00) i niedziele (8:30-17:00)
 • Program przewiduje 350 godzin wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych. Słuchacze obowiązani są przygotować jedną pracę kontrolną z wybranego dowolnie działu metodyki. Tematy prac ustalone będą indywidualnie przez wykładowców. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie: terapia pedagogiczna potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się
 • Opłata za studia wynosi 1600 zł za semestr (płatność w 4 ratach)

Rekrutacja 2018/2019
Uprzejmie informujemy, że z powodu nie wystarczającej ilości zgłoszeń nowa edycja nie zostanie uruchomiona w semestrze letnim 2019 r.

Dokumenty można przesłać listem poleconym pod adresem:
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
lub złożyć w Sekretariacie ul. Szamarzewskiego 89, blok D, pokój 205 godz. 9:00-15:00