Terapia Pedagogiczna


Terapia pedagogiczna Ogólne informacje:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Przyswojenie i pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu terapii pedagogicznej. Wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i fachowe stosowanie zabiegów terapeutycznych, zarówno w specjalnych zespołach jak i w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasie przedszkolnej, w nauczaniu początkowym oraz na wyższych poziomach kształcenia. Pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pedagogicznego, stosowaniu nowatorskich i alternatywnych metod w pracy indywidualnej oraz w grupach integracyjnych. Ukierunkowanie słuchaczy do dalszego samokształcenia

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna dają pełne kwalifikacje do prowadzenia:
 • Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży;
 • Badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • Minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania;
 • Terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej;
 • Zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej;
 • Działań wspierających rozwój ucznia i jego mocnych stron oraz poradnictwa dla uczniów.

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:
 • Nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • Nauczyciela (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej) prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci, a w szczególności do prowadzenia:
  - zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  - zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój,
  - zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych
  - zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

Założenia organizacyjne:
 • Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie w czasie trzydniowych sesji organizowanych w piątki (16:00-20:00), soboty (8:30-17:00) i niedziele (8:30-17:00)
 • Program przewiduje 350 godzin wykładów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych oraz 120 godzin praktyki. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie: terapia pedagogiczna potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się i prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
 • Opłata za studia wynosi 1600 zł za semestr (płatność w 4 ratach)
 • Wymagania dla kandydatów:
  - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o dodatkowym przygotowaniu pedagogicznym dla absolwentów, którzy nie ukończyli studiów o profilu pedagogicznym

UWAGA:
Studia Podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej, zostały dostosowane do nowego rozporządzania MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U.2019.1450 załącznik nr 3.

Rekrutacja 2019/2020
W związku z małą liczbą kandydatów na studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej planujemy rozpocząć studia od semestru letniego.
Rekrutację przedłużamy do połowy stycznia 2020.


Dokumenty można przesłać listem poleconym pod adresem:
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
lub złożyć w Sekretariacie ul. Szamarzewskiego 89, blok D, pokój 205 godz. 9:00-15:00