Surdopedagogika
Akademia trenera

O studiach


Adresaci
Oferta skierowana jest do osób wykształceniem wyższym (kierunek / specjalność: dowolna) posiadających tytuł zawodowy magister, licencjat lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne, chcących zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu Surdopedagoga.

Formalne kwalifikacje
 • diagnozowanie wieloprofilowe dzieci z wadą słuchu;
 • projektowanie i ewaluacja rewalidacji indywidualnej dziecka z wadą słuchu;
 • praca w charakterze nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach specjalnych i szkołach dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących;
 • praca w charakterze nauczyciela wspomagającego uczniów z wadą słuchu w przedszkolach, grupach i klasach integracyjnych.


 • Organizacja studiów:
 • studia trwają 2 semestry w łącznym wymiarze 360 godzin w tym 120 godzin praktyk
 • opłata za całość studiów wynosi 3200 zł. (semestr 1600 zł., płatne w 4 ratach)


 • Wymagane dokumenty:
 • podanie na studia podyplomowe
 • Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
 • Na pierwszym spotkaniu należy przedstawić Dyplom ukończenia studiów wyższych w celu jego weryfikacji przez osobę przyjmującą dokumenty


 • Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

  Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 sierpnia 2022 r. i nie podlega rejestracji elektronicznej.

  Dokumenty można przesłać pocztą:

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Studiów Edukacyjnych
  ul. Szamarzewskiego 89
  60-568 Poznań
  z dopiskiem: Surdopedagogika