Przygotowanie Pedagogiczne


przygotowanie pedagogiczne Kierownik studiów podyplomowych:
prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński
Zakład Dydaktyki Ogólnej

Z-ca kierownika, opiekun praktyk pedagogicznych:
dr Robert Sarnecki
Zakład Dydaktyki Ogólnej
60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 502
tel. 61 829 23 26
robert@amu.edu.pl

Cele studiów:
Główne cele i zadania studiów podyplomowych dotyczą uzupełnienia przygotowania pedagogicznego przez osoby, które ukończyły różne kierunki studiów i nie posiadają przygotowania pedagogicznego zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ministerstwo edukacji narodowej i sportu, to znaczy nie odbyły w trakcie studiów wymaganej ilości zajęć z przedmiotów: pedagogika, metodyka kształcenia, psychologia.
Program studiów zakłada uzupełnienie i pogłębienie przygotowania pedagogicznego oraz psychologicznego niezbędnego do pracy w szkole i innych placówkach oświatowych w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno-metodycznych

Zadania szczegółowe studiów:
 • Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki kształcenia, niezbędnej do pełnienia przez nauczycieli ról zawodowych.
 • Wyposażenie słuchaczy w kompetencje metodyczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia pracy indywidualnej i grupowej z uczniami różnych szczebli nauczania.
 • Wyposażenie słuchaczy w kompetencje dotyczące samodzielnego planowania i programowania pracy dydaktyczno. Wychowawczej w szkole.
 • Wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych z uwzględnieniem różnorodnych form organizacyjnych procesu kształcenia.
 • Zapoznanie słuchaczy z technologią osobotwórczą procesu kształcenia i wychowania.
Tematyka studiów uwzględnia następujące treści programowe:
 • Podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu pedagogiki ogólnej.
 • Podstawowe zagadnienia z teorii oddziaływań wychowawczych.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu dydaktyki ogólnej.
 • Główne zagadnienia z psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej i klinicznej.
 • Wybrane zagadnienia z dziejów wychowania i myśli pedagogicznej.
 • Wybrane zagadnienia z etyki zawodu nauczyciela.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii kształcenia
Założenia organizacyjne
 • Studia trwają 3 semestry.
 • Program przewiduje 600 godzin wykładów, konwersatoriów i zajęć warsztatowych oraz praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin. Opiekę nad praktykantami sprawują pracownicy Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM z Zakładu Dydaktyki Ogólnej.
 • Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie niezbędnych kwalifikacji pedagogicznych do pracy w szkole.
 • Wymagane dokumenty:
  - podanie na studia podyplomowe,
  - Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
 • Na pierwszym spotkaniu należy przedstawić Dyplom ukończenia studiów wyższych w celu jego weryfikacji przez osobę przyjmującą dokumenty
 • Opłata za studia w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1800 zł. za semestr
Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informuję, że planowane na luty 2020 roku, rozpoczęcie kolejnej edycji studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM zostaje zawieszone z przyczyn proceduralnych.

Powodem takiej decyzji jest brak standardów kształcenia, do rozporządzenia wydanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 25 lipca 2019 roku, w sprawie kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych.
Według posiadanej wiedzy w Ministerstwie trwają prace nad standardami kształcenia, które umożliwią opracowanie przez nas programu dla studiów przygotowania pedagogicznego.

Do czasu, kiedy takich standardów nie ma, uruchomienie studiów o profilu kwalifikacyjnym jest wysoce ryzykowne i niezgodne z prawem.

Mamy nadzieję, że wypracowanie standardów przez Ministerstwo umożliwi nam rozpoczęcie XI edycji Studiów Podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego w październiku 2020 roku, o czym będziemy informować w miarę posiadanej w tym zakresie wiedzy.

Z poważaniem,
Robert Sarnecki