Przygotowanie Pedagogiczne


przygotowanie pedagogiczne Kierownik studiów podyplomowych:
prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński
Zakład Dydaktyki Ogólnej

Z-ca kierownika, opiekun praktyk pedagogicznych:
dr Robert Sarnecki
Zakład Dydaktyki Ogólnej
60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 502
tel. 61 829 23 26
robert@amu.edu.pl

Cele studiów:
Główne cele i zadania studiów podyplomowych dotyczą uzupełnienia przygotowania pedagogicznego przez osoby, które ukończyły różne kierunki studiów i nie posiadają przygotowania pedagogicznego zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ministerstwo edukacji narodowej i sportu, to znaczy nie odbyły w trakcie studiów wymaganej ilości zajęć z przedmiotów: pedagogika, metodyka kształcenia, psychologia.
Program studiów zakłada uzupełnienie i pogłębienie przygotowania pedagogicznego oraz psychologicznego niezbędnego do pracy w szkole i innych placówkach oświatowych w ramach zróżnicowanych form i rozwiązań organizacyjno-metodycznych

Zadania szczegółowe studiów:
 • Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki kształcenia, niezbędnej do pełnienia przez nauczycieli ról zawodowych.
 • Wyposażenie słuchaczy w kompetencje metodyczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia pracy indywidualnej i grupowej z uczniami różnych szczebli nauczania.
 • Wyposażenie słuchaczy w kompetencje dotyczące samodzielnego planowania i programowania pracy dydaktyczno. Wychowawczej w szkole.
 • Wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych z uwzględnieniem różnorodnych form organizacyjnych procesu kształcenia.
 • Zapoznanie słuchaczy z technologią osobotwórczą procesu kształcenia i wychowania.
Tematyka studiów uwzględnia następujące treści programowe:
 • Podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu pedagogiki ogólnej.
 • Podstawowe zagadnienia z teorii oddziaływań wychowawczych.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu dydaktyki ogólnej.
 • Główne zagadnienia z psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej i klinicznej.
 • Wybrane zagadnienia z dziejów wychowania i myśli pedagogicznej.
 • Wybrane zagadnienia z etyki zawodu nauczyciela.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii kształcenia
Założenia organizacyjne
 • Studia trwają 3 semestry.
 • Program przewiduje 600 godzin wykładów, konwersatoriów i zajęć warsztatowych oraz praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin. Opiekę nad praktykantami sprawują pracownicy Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM z Zakładu Dydaktyki Ogólnej.
 • Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie niezbędnych kwalifikacji pedagogicznych do pracy w szkole.
 • Wymagane dokumenty:
  - podanie na studia podyplomowe (z zamieszczonym zdjęciem),
  - ksero dyplomu ukończenia studiów,
  - ksero dowodu osobistego.
 • Opłata za studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 1800 zł. za semestr, płatność w 4 ratach w trakcie uruchomienia edycji
Rekrutacja 2017-2018
Termin składania dokumentów do 25 września

Wszystkie osoby, które już złożyły dokumenty na studia podyplomowe zostały zakwalifikowane. Decyzje o przyjęciu na studia zostaną wysłane pocztą. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć 21-22 październik 2017 r.
W pierwszym semestrze będą obowiązywały wpłaty w 3 ratach, w drugim semestrze 4 raty. Numery kont zostaną podane na pierwszym zjeździe. Plan zjazdów proszę kontrolować w zakładce dla edycji 9.