Przygotowanie Pedagogiczne
prowadzone przez Wydział Studiów Edukacyjnych w Collegium Europaeum Gnesnense


Akademia trenera Kierownik Studium:
prof. UAM dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 511
tel. 61 829 23 28

Osoba do kontaktu:
mgr Lidia Niedzielska
Collegium Europaeum Gnesnense
(Kolegium Europejskie w Gnieźnie)
ul. Józefa Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno
tel. 61 423 70 01
dziekceg@amu.edu.pl

Cel studiów podyplomowych:
Studia oferują uzupełnienie przygotowania pedagogicznego przez nauczycieli, którzy ukończyli różne kierunki studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich i nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w systemie oświaty, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku.
Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ma na celu zdobycie przez absolwentów wiedzy (teoretycznej i praktycznej) z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych szkoły.
Program studiów zakłada wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych (niezbędnych zarówno w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami różnych szczebli kształcenia) z uwzględnieniem różnorodnych form metodyczno-organizacyjnych procesu nauczania.

Adresat studiów podyplomowych:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych zawodowych (I stopnia) lub studiów magisterskich (II stopnia) posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w różnych typach szkół i placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych:
 • okres trwania studiów podyplomowych/liczba semestrów:
  październik 2009 r. – luty 2011 r. / trzy semestry
 • liczba godzin zajęć:
  Studia trwają 3 semestry i prowadzone są w wymiarze 380 godzin zajęć (w tym 220 godzin wykładów i 160 godzin konwersatoriów).
  W ramach studiów realizowane są praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin.
 • przewidywany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych:
  październik 2009 r.
Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Kolegium Europejskiego w Gnieźnie. Wykładowcami będą głównie pracownicy Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Praktyka pedagogiczna będzie realizowana w wybranych szkołach oraz placówkach oświatowych. Wymagane dokumenty
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów: Dokumenty można składać w siedzibie Kolegium Europejskiego w Gnieźnie lub przesłać listem poleconym na adres:
Collegium Europaeum Gnesnense
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Ul. Józefa Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno


Opłata za studia będzie uchwalona przez Senat przed rozpoczęciem roku akademickiego 2009/2010. Przewidywana wysokość wynosi 1 400zł za 1 semestr.