Pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji


Akademia trenera
Kolejny nabór przewidziany jest w roku akademickim 2021/2022


Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek
Osoba do kontaktu: dr Agnieszka Skowrońska- Pućka
tel. 791-727-752
Adres e-mail: coach@amu.edu.pl
Zakład Poradnictwa Społecznego
ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 506
50-568 Poznań

Oferta skierowana do absolwentów studiów I lub II stopnia
Czas trwania – 2 semestry

Informacje ogólne:
Proponowany kierunek jest propozycją studiów adresowaną do dyrektorów, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników sektora poradnictwa, wsparcia i pomocy psychopedagogicznej w tym socjalnej oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Studium Pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji przygotowuje w zakresie świadczenia i organizowania pomocy psychopedagogicznej, w tym poradnictwa adresowanego do osób znajdujących się w sytuacjach trudnych, kryzysowach, zmagających się z różnymi problemami edukacyjnymi i życiowymi oraz coachingu rozumianego jako metoda pracy z jednostką (lub grupą) służąca zoptymalizowaniu ich funkcjonowania. Program studiów koncentruje się na dwóch kategoriach potencjalnych adresatów pomocy tj dzieciach i młodzieży (np. doradztwo w problemach indywidualnych wynikających z trudności w realizacji zadań edukacyjnych, poradnictwo w zakresie zaburzeń komunikacji i relacji społecznych w rodzinie i grupach) oraz osobach dorosłych funkcjonujących w zróżnicowanych rolach społecznych – rodzinnych i pedagogicznych (np. Coaching rozwoju osobistego pedagoga, Coaching grupowy w edukacji, Coaching rodzicielski, Narzędzia i techniki w pracy coacha. Struktura sesji coachingowej)

Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyskuje kompetencje podnoszące jakość pracy pedagoga w następujących placówkach: szkołach, poradniach różnego typu np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych, instytucjach wspierających dzieci i rodziców: np. Ośrodkach Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, poradniach rodzinnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży (świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne), domach dziecka, domach matki i dziecka, instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu w rodzinie (schroniska, centra interwencji kryzysowej, ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie, pomoc samotnej matce itd.), instytucjach wsparcia osób zmarginalizowanych, instytucjach profilaktyki, punktach konsultacyjnych i doradczych (na stanowisku pedagoga, konsultanta, asystenta d/s pomocy rodzinie, jednostce w sytuacjach trudnych), organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz pomocy społecznej, ośrodkach poradnictwa obywatelskiego.
Ponadto Absolwent może wykorzystywać warsztat pracy coachingowej:
• w ramach prowadzenia szkoleń, konsultacji, treningów czy warsztatów związanych z problematyką edukacji, adresowanych do grona pedagogów, nauczycieli, rodziców oraz
• w ramach wspomnianych form aktywności adresowanej do osób pragnących inwestować w rozwój osobisty i związany z rolą zawodową pedagoga.


Organizacja Studiów:
  • Studia trwają 2 semestry w łącznym wymiarze 370 h [w tym 70 h praktyk (30 h praktyki hospitacyjnej- zewnętrznej i 40h praktyk zorganizowanych etapowo w ramach planu zajęć na WSE) oraz tutoring (20h na WSE realizowanych systematycznie w ramach planu zajęć)]
  • Rozpoczęcie zajęć: listopad 2018
  • Opłata za jeden semestr wynosi 1.900 zł (możliwa płatność w ratach)
Wymagane dokumenty prosimy nadsyłać do 25 września 2021 roku:
Komplet dokumentów prosimy wysłać z dopiskiem STUDIA PODYPLOMOWE na adres
Zakład Poradnictwa Społecznego
ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 506
60-568 Poznań