Studia Podyplomowe Logopedia


LogopediaKierownika studiów:
dr Aneta Wojciechowska
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D"

Osoba do kontaktu:
Janina Tomkowiak
Dziekanat Wydziału Studiów Edukacyjnych
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 401
tel. 667 656 007
janka@amu.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Magdalena Horała
Dziekanat Wydziału Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 205
tel. 61 829 23 91
czynne: pon-pt godz. 9:00-14:00


Komunikat dla Kandydatów na Studia Podyplomowe LOGOPEDIA - nabór na rok 2018/2019

Dokumenty można składać do 21 września 2018 r. - listem poleconym (uwzględnia się datę stempla pocztowego), bądź osobiście w pokoju nr 205 Proszę nie generować podań przez USOSweb

Badanie logopedyczne odbędzie się 29 września 2018 r. od godz. 9:00 do 15:00
Szczegółowe informacje dotyczące kolejności osób wchodzących na badanie pojawią się w dn. 21 września po zamknięciu naboru.


UWAGA!
W sytuacji braku możliwości stawienia się na badanie logopedyczne w podanym terminie (sytuacje usprawiedliwione), prosimy o kontakt z kierownikiem studiów:
dr Anetą Wojciechowska (adres e-mail: a.wojcie@amu.edu.pl)


Badanie foniatryczne prosimy przeprowadzić u specjalisty: audiolog i foniatra, foniatra, laryngolog
(1 zaświadczenie). Prosimy nie dostarczać zaświadczenia od logopedy.

Negatywny wynik badania foniatrycznego dyskwalifikuje kandydata do przystąpienia do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.Charakterystyka studiów:
Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i praktyk. Poza obowiązkowa, obecnością, i aktywnością, na zajęciach, nauką własną, ważniejsze przedmioty zalicza się "na ocenę" w formie egzaminu lub kolokwium. Interdyscyplinarny charakter studiów logopedycznych (teoretycznych i praktycznych) sprawia, że zajęcia obejmuje blok przedmiotów medycznych, językoznawczych, psychologicznych, pedagogicznych i ściśle logopedycznych obejmujących wiedzę na temat istoty, diagnozy etiologii i objawów, ich kwalifikacji oraz terapii i rehabilitacji różnych rodzajów zaburzeń mowy, głosu, słuchu.
Ramowy program zajęć realizowany jest wspólnie przez pracowników UAM, UM w Poznaniu oraz logopedów-praktyków.

Studia przygotowują, do wykonywania zawodu logopedy, a wydawane zaświadczenie stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej różnych zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych w placówkach przedszkolnych, edukacyjnych lub prywatnych gabinetach logopedycznych.

Studia skierowane są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich
Od kandydatów wymagane są uprawnienia pedagogiczne.

Wymagane dokumenty
  • podanie na studia podyplomowe
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie
  • kopia dyplomu (lic.,mgr)
  • zaświadczenie foniatry
  • zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych

Kwalifikacja odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej i badania logopedycznego.. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (lic. lub mgr) kierunków: humanistycznych, nauczycielskich, psychologii, pedagogiki, językoznawstwa, wychowania muzycznego, wychowania plastycznego i wokalistyki oraz Uniwersytetu Medycznego (lekarski. stomatologia, pielęgniarstwo).

Po zamknięciu naboru zostanie ogłoszony termin badania logopedycznego (termin badania: koniec września). Badanie logopedyczane jest bezpłatne i pozytywny wynik badania jest podstawą przyjęcia na studia podyplomowe Logopedia
  • W trakcie jednego roku studiów odbywa się około 16 zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela w godz. 8.00-16.30). W trakcie studiów kilka zajęć odbywa się dodatkowo obok zjazdu weekendowego w formie praktyki w szpitalu, które odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych. Termin tych zajęć ustalany jest na początku roku akademickiego.
Czas trwania studiów: 4 semestry
  • Studia są płatne. Opłata za studia jest uchwalana przez Senat UAM przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego - obecnie wynosi 2000zł za jeden semestr i jest płatna w ratach.