Studia Podyplomowe Logopedia


LogopediaKierownika studiów:
dr Aneta Wojciechowska
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D"

Osoba do kontaktu dla studentów i kandydatów: Sekretariat Studiów Podyplomowych:
(III i IV semestr, cykl 2018-2020)
mgr Anita Wróblewska-Perz,
tel. 61 829 21 53
e-mail: anita@amu.edu.pl

(I i II semestr, cykl 2019-2021)
mgr Elżbieta Szymkowiak
tel. 61 829 23 87
e-mail: elzbieta.szymkowiak@amu.edu.pl

(III i IV semestr, cykl 2018-2020)
Katarzyna Ziętkowiak
tel. 61 829 23 41
e-mail: katarzyna.zietkowiak@amu.edu.pl

(I i II semestr, cykl 2019-2021)
mgr inż. Krzysztof Bytow
tel. 61 829 23 58
e-mail: krzysztof.bytow@amu.edu.pl

Komunikat dla Kandydatów na Studia Podyplomowe LOGOPEDIA - nabór na rok 2019/2020

Dokumenty można składać do 20 września 2019 r. - listem poleconym (uwzględnia się datę stempla pocztowego), bądź osobiście w pokoju nr 201 Proszę nie generować podań przez USOSweb

Szanowni Państwo badanie logopedyczne odbędzie się w dniu 28.09.2019 roku (sobota) w godz. 9.00-14.00 w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, pokój 213 (niski parter, wejście z korytarza w dół za sekretariatem władz dziekańskich). Badanie trwa ok. 10/15 minut. Kolejność wejścia według obecności. Do godziny 14.00 komisja będzie czekała na kandydatów. Prosimy zabrać ze sobą wodę do picia.

UWAGA!
W sytuacji braku możliwości stawienia się na badanie logopedyczne w podanym terminie (sytuacje usprawiedliwione), prosimy o kontakt z kierownikiem studiów:
dr Anetą Wojciechowska (adres e-mail: a.wojcie@amu.edu.pl)


Badanie foniatryczne prosimy przeprowadzić u specjalisty: audiolog i foniatra, foniatra, laryngolog
(1 zaświadczenie). Prosimy nie dostarczać zaświadczenia od logopedy.

Negatywny wynik badania foniatrycznego dyskwalifikuje kandydata do przystąpienia do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.Charakterystyka studiów:
Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i praktyk. Poza obowiązkowa, obecnością, i aktywnością, na zajęciach, nauką własną, ważniejsze przedmioty zalicza się "na ocenę" w formie egzaminu lub kolokwium. Interdyscyplinarny charakter studiów logopedycznych (teoretycznych i praktycznych) sprawia, że zajęcia obejmuje blok przedmiotów medycznych, językoznawczych, psychologicznych, pedagogicznych i ściśle logopedycznych obejmujących wiedzę na temat istoty, diagnozy etiologii i objawów, ich kwalifikacji oraz terapii i rehabilitacji różnych rodzajów zaburzeń mowy, głosu, słuchu.
Ramowy program zajęć realizowany jest wspólnie przez pracowników UAM, UM w Poznaniu oraz logopedów-praktyków.

Studia przygotowują, do wykonywania zawodu logopedy, a wydawane zaświadczenie stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej różnych zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych w placówkach przedszkolnych, edukacyjnych lub prywatnych gabinetach logopedycznych.

Studia skierowane są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich
Od kandydatów wymagane są uprawnienia pedagogiczne.

Wymagane dokumenty
Kwalifikacja odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej i badania logopedycznego.. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (lic. lub mgr) kierunków: humanistycznych, nauczycielskich, psychologii, pedagogiki, językoznawstwa, wychowania muzycznego, wychowania plastycznego i wokalistyki oraz Uniwersytetu Medycznego (lekarski. stomatologia, pielęgniarstwo).

Po zamknięciu naboru zostanie ogłoszony termin badania logopedycznego (termin badania: koniec września). Badanie logopedyczane jest bezpłatne i pozytywny wynik badania jest podstawą przyjęcia na studia podyplomowe Logopedia
  • W trakcie jednego roku studiów odbywa się około 16 zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela w godz. 8.00-16.30). W trakcie studiów kilka zajęć odbywa się dodatkowo obok zjazdu weekendowego w formie praktyki w szpitalu, które odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych. Termin tych zajęć ustalany jest na początku roku akademickiego.
Czas trwania studiów: 4 semestry
  • Studia są płatne. Opłata za studia jest uchwalana przez Senat UAM przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego - obecnie wynosi 2000zł za jeden semestr i jest płatna w ratach.