Studia Podyplomowe Logopedia


LogopediaKierownika studiów:
dr Aneta Wojciechowska
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D"

Osoba do kontaktu:
Janina Tomkowiak
Dziekanat Wydziału Studiów Edukacyjnych
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 401
tel. 667 656 007
janka@amu.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:
Magdalena Horała
Dziekanat Wydziału Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89, bud. "D", pokój 205
tel. 61 829 23 91
czynne: pon-pt godz. 9:00-14:00


Komunikat dla Kandydatów na Studia Podyplomowe LOGOPEDIA - nabór na rok 2018/2019
Zajęcia w dniu 6 października 2018 r. godz. 8:00-16:30 sala 512 bud D.
W dniu 7 października 2018 r. godz. 8:00-16:30 sala C bud. E


Dokumenty można składać do 21 września 2018 r. - listem poleconym (uwzględnia się datę stempla pocztowego), bądź osobiście w pokoju nr 205 Proszę nie generować podań przez USOSweb

Badanie logopedyczne odbędzie się 29 września 2018 r. od godz. 9:00 do 15:00
Szczegółowe informacje dotyczące kolejności osób wchodzących na badanie pojawią się w dn. 21 września po zamknięciu naboru.


UWAGA!
W sytuacji braku możliwości stawienia się na badanie logopedyczne w podanym terminie (sytuacje usprawiedliwione), prosimy o kontakt z kierownikiem studiów:
dr Anetą Wojciechowska (adres e-mail: a.wojcie@amu.edu.pl)


Badanie foniatryczne prosimy przeprowadzić u specjalisty: audiolog i foniatra, foniatra, laryngolog
(1 zaświadczenie). Prosimy nie dostarczać zaświadczenia od logopedy.

Negatywny wynik badania foniatrycznego dyskwalifikuje kandydata do przystąpienia do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.Charakterystyka studiów:
Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów i praktyk. Poza obowiązkowa, obecnością, i aktywnością, na zajęciach, nauką własną, ważniejsze przedmioty zalicza się "na ocenę" w formie egzaminu lub kolokwium. Interdyscyplinarny charakter studiów logopedycznych (teoretycznych i praktycznych) sprawia, że zajęcia obejmuje blok przedmiotów medycznych, językoznawczych, psychologicznych, pedagogicznych i ściśle logopedycznych obejmujących wiedzę na temat istoty, diagnozy etiologii i objawów, ich kwalifikacji oraz terapii i rehabilitacji różnych rodzajów zaburzeń mowy, głosu, słuchu.
Ramowy program zajęć realizowany jest wspólnie przez pracowników UAM, UM w Poznaniu oraz logopedów-praktyków.

Studia przygotowują, do wykonywania zawodu logopedy, a wydawane zaświadczenie stanowi licencję do kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku, usuwania jej różnych zaburzeń i patologii, a także kształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych w placówkach przedszkolnych, edukacyjnych lub prywatnych gabinetach logopedycznych.

Studia skierowane są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich
Od kandydatów wymagane są uprawnienia pedagogiczne.

Wymagane dokumenty
Kwalifikacja odbywa się na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej i badania logopedycznego.. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (lic. lub mgr) kierunków: humanistycznych, nauczycielskich, psychologii, pedagogiki, językoznawstwa, wychowania muzycznego, wychowania plastycznego i wokalistyki oraz Uniwersytetu Medycznego (lekarski. stomatologia, pielęgniarstwo).

Po zamknięciu naboru zostanie ogłoszony termin badania logopedycznego (termin badania: koniec września). Badanie logopedyczane jest bezpłatne i pozytywny wynik badania jest podstawą przyjęcia na studia podyplomowe Logopedia
  • W trakcie jednego roku studiów odbywa się około 16 zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela w godz. 8.00-16.30). W trakcie studiów kilka zajęć odbywa się dodatkowo obok zjazdu weekendowego w formie praktyki w szpitalu, które odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych. Termin tych zajęć ustalany jest na początku roku akademickiego.
Czas trwania studiów: 4 semestry
  • Studia są płatne. Opłata za studia jest uchwalana przez Senat UAM przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego - obecnie wynosi 2000zł za jeden semestr i jest płatna w ratach.