Neurologopedia
Neurologopedia

O studiach


Studia skierowane są do logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne dotyczące oddziaływań logopedycznych w stosunku do osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące diagnozy zaburzeń związanych z funkcjami prymarnymi (takimi jak przyjmowanie pokarmu u noworodków), wczesną opieką logopedyczną nad noworodkiem, niemowlakiem i małym dzieckiem, diagnozę zaburzeń mowy u osób dorosłych, aż po opiekę nad osobami starszymi z chorobami układu nerwowego i chorobami otępięnnymi.
Słuchacz studiów, kończąc edukację, będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, które oferują oddziaływania rehabilitacyjne w zakresie mowy i komunikacji dla pacjentów z chorobami układu nerwowego, a także w dużej mierze w placówkach oświatowych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, która wynika z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (np. z mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołami genetycznymi).

Założenia organizacyjne
- Studia trwają 2 semestry. Liczba godzin: 320 (w tym 50 godzin praktyk).
- Studia kończą się egzaminem.
- Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu w piątki od godz. 12:00 do godz. 18:00 (zajęcia poza uczelnią, na oddziałach szpitalnych i w innych placówkach), soboty i w niedzielę w godz. 8:00-16:30.

Sylwetka absolwenta z informacją o kwalifikacjach i uprawnieniach, które uzyska absolwent studiów podyplomowych:
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych: Neurologopedia przygotowany będzie do pracy z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji uwarunkowanymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego w:
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych: Neurologopedia przygotowany będzie do pracy z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji uwarunkowanymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego w:
- placówkach medycznych, które podejmują oddziaływania wspierania rozwoju umiejętności przyjmowania pokarmu, rozwoju mowy, języka i komunikacji u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży między innymi na oddziałach neonatologicznych, w poradniach neonatologicznych, w ośrodkach wczesnej interwencji, w zakładach opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach szpitalnych obejmujących swą opieką dzieci i młodzież z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego,
- placówkach medycznych, które oferują w swym zakresie pomoc logopedyczną dorosłym pacjentom z zaburzeniami mowy powstałych w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, między innymi oddziały szpitalne, poradnie zdrowia psychicznego, oddziały dziennego pobytu dla pacjentów z chorobą układu nerwowego bądź z chorobą psychiatryczną, otępięnną,
- placówkach edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), które obejmują swą opieką dzieci i młodzież z zaburzeniami o podłożu neurologicznym (np. Z mózgowym porażeniem dziecięcym, spektrum autyzmu, z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną),
- prywatnych gabinetach.

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe:
Studia skierowane są do logopedów, którzy ukończyli Studia Podyplomowe z Logopedii (obejmujące co najmniej 600 godzin) lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną lub studia magisterskie II stopnia ze specjalnością logopedyczną.

Wymagane dokumenty:
- podanie na studia podyplomowe
- Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
- Na pierwszym spotkaniu należy przedstawić Dyplom ukończenia studiów wyższych w celu jego weryfikacji przez osobę przyjmującą dokumenty

Dokumenty można składać osobiście w pok. 203 lub listem poleconym

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
(z dopiskiem- Studia podyplomowe: Neurologopedia, pokój 102)

O przyjęciu na studia podyplomowe Neurologopedia decyduje kolejność zgłoszeń

Opłaty:
Czas trwania studiów: 2 semestry
Studia są płatne. Opłata za studia jest uchwalana przez Senat Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego - na rok akademicki 2021/2022 wynosi 2350 zł zł za jeden semestr i jest płatna w ratach.
Czesne za całe studia wynosi 4700 zł.