Logo pl

Studia podyplomowe doskonalące dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów
Rekrutacja przedłużona do wyczerpania miejsc. W oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (nr 263/2021/2022), za zgodą Prorektora prof. dr. hab. Zbyszko Melosika, informujemy, że wszystkie zajęcia (w tym ćwiczenia) zaplanowane od 30.09 do zakończenia planowanych zajęć w ramach Studiów podyplomowych doskonalących dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów, realizowane będą w formie zajęć zdalnych, w terminach wskazanych w planie zajęć.Studia podyplomowe doskonalące dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów

O studiach


Studia podyplomowe/doskonalące są w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów mają na celu wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz dostarczenie im możliwości wypracowania umiejętności praktycznych, koniecznych do kierowania procesem rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem i opóźnieniem w zakresie rozwoju mowy. Część́ metodyczno-praktyczna studiów ma charakter warsztatowy i jest połączona z badaniami pedagogicznymi w działaniu, prowadzonymi przez słuchaczy we współpracy z prowadzącymi zajęcia. Zajęcia na studiach będą prowadzić specjaliści pracujący w ośrodkach naukowych i edukacyjnych w Polsce.

Uczniowie z uszkodzeniami słuchu i opóźnieniami rozwoju mowy potrzebują specjalnego postępowania wychowawczego i dydaktycznego, które pozwoli każdemu z nich wypracować indywidualną strategię poznawania języka ojczystego, zmniejszyć deficyt rozwoju językowego, przezwyciężyć barierę komunikacyjną w środowisku społecznym i uchronić się przed marginalizacją.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu metodyki wychowania językowego i nauczania języka polskiego, opartymi na współczesnych osiągnięciach lingwistyki, glottodydaktyki i pedagogiki specjalnej, umożliwiającymi prowadzenie zindywidualizowanego, zgodnego ze specjalnymi potrzebami poszczególnych osób postepowania zaradczego wobec trudności, terapeutycznego w sytuacjach występowania zaburzeń́ oraz wychowawczego i dydaktycznego.

Adresaci studiów
Studia adresowane są do trzech grup nauczycieli (pracujących z trzema grupami wiekowymi uczniów, na trzech etapach nauczania):
 • 1. Nauczycieli-pedagogów i pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 • 2. Nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach podstawowych.

 • 3. Nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach ponadpodstawowych.
UWAGA - Z uwagi na planowane rozpoczęcie zajęć w drugiej połowie maja 2022 rekrutacja trwa do 13 maja 2022 r.

Uzyskane kompetencje
Absolwenci studiów doskonalących uzyskają kompetencje w zakresie:
 • udzielania skutecznego wsparcia dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie słyszenia, rozumienia, mówienia, czytania i pisania oraz kompetencji i sprawności językowych.

 • wiedzy o możliwościach przyswajania i uczenia się języków oraz edukacji dzieci młodzieży z uszkodzeniami słuchu i opóźnieniami rozwoju i zaburzeniami mowy.

 • umiejętności praktycznych w zakresie pracy z uczniami z uszkodzeniami słuchu i opóźnieniami rozwoju mowy, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych, integrowania grupy oraz realizacji procesu dydaktycznego w grupie zróżnicowanej.

 • wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z uczniami: z uszkodzeniami narządu słuchu, z opóźnieniami rozwoju mowy, z niedokształceniem mowy o typie afazji, z zaburzeniami czynności językowych charakterystycznych dla autyzmu, z wadami wymowy, z jąkaniem i giełkotem, z deficytami kompetencji i sprawności językowych u dzieci z rodzin wielojęzycznych i wychowujących się w środowiskach wielojęzycznych, z trudnościami językowymi dzieci z rodzin posługujących się kodem ograniczonym, słyszących dzieci niesłyszących rodziców (CODA), uczniów z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, uczniów z dysleksją, czyli specyficznymi trudnościami w czytaniu.
Warunki ukończenia Studiów
 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów określonych planem studiów oraz pozytywnego wyniku egzaminu końcowego, w tym odnoszącego się do przygotowanego projektu w ramach seminariów problemowych opartych na indywidualnych i zespołowych badaniach pedagogicznych w działaniu i wymianie doświadczeń, a następnie opracowanie serii pakietów dydaktycznych, zawierających przykładowe indywidualne programy rozwijania idiolektu ucznia oraz pomocnicze materiały dydaktyczne służące do jego realizacji.

 • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.


Odpłatność za studia
 • Nauka na Studiach podyplomowych doskonalących dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów jest nieodpłatna.
 • Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo ministerstwo Logo minister

 • Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
 • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
 • nazwa zadania - „Studia podyplomowe Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu studiów podyplomowych w zakresie praktycznych umiejętności dotyczących udzielania skutecznego wsparcia dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie słyszenia, rozumienia, mówienia, czytania i pisania oraz kompetencji i sprawności językowych
 • wartość finansowania 158 000,00 zł, całkowitą wartość zadania 158 000,00 zł

Logo pl