Gerontologia


Gerontologia
Rekrutacja 2017/2018

Kierownik studiów podyplomowych
Dr n. med. Jolanta Twardowska- Rajewska
60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 bud. D pok. A2
tel. 604 073 004 jolaraja@amu.edu.pl

Charakterystyka Studiów Podyplomowych
Studia kwalifikacyjne, trwające 350 godzin (trzy semestry). Skierowane do wszystkich osób z wykształceniem wyższym ogólnym i zawodowym (licencjackim), zajmujących się osobami starszymi (pedagog, psycholog, promotor zdrowia, socjolog, specjalista polityki społecznej i pracy socjalnej, teolog, lekarz, pielęgniarka, specjalista rehabilitacji, dietetyki, menager medyczny).

Absolwent nabywa wiedzę: ogólną (demografia, biologia, ekonomia) z zakresu istoty, przyczyn i konsekwencji procesu starzenia; w obszarze gerontologii społecznej (starość jako zjawisko społeczne, specyfika pracy socjalnej, zagrożenia: agizm, nadużycia, interwencja kryzysowa, problemy prawa rodzinnego, socjalnego, spadkowego); medyczną (ogólne wiadomości nt. typowych schorzeń okresu starości /geriatria, psychogeriatria/– w obrazie problemów geriatrycznych i polipatologii, ich rozpoznawania, leczenia (farmako- i dietoterapia), usprawniania (rehabilitacja: fizjo-, kinezyterapia, psychoterapia), pielęgnacji i opieki (w podejściu holistycznym, humanizującym), ze szczególnym uwzględnieniem opieki środowiskowej, długoterminowej nad niesprawnym seniorem, z uwzględnieniem edukacji w zdrowiu i chorobie seniora i jego opiekunów – często w rodzinie wielopokoleniowej (dla poprawy współdziałania z opiekuna profesjonalnymi), zagospodarowania czasu wolnego (terapia zajęciowa itp.).

Absolwent wykształca kompetencje w zakresie organizacji wielodyscyplinarnego zespołu długoterminowej opieki środowiskowej, wysoko specjalistycznej edukacji członków takiego zespołu, włączając, obok służb instytucjonalnych (medycznych, socjalnych) również opiekunów rodzinnych i wolontariuszy (zarządzanie zasobami ludzkimi, zagadnienia ekonomiki i zarządzania w LTC, elementy logopedii i afazjologii, dynamika zespołów pracowniczych, komunikacja interpersonalna, negocjacje, zespół wypalenia zawodowego – opiekuńczego).

Absolwent winien posiąść wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną, w rozwiązywaniu wszelkich problemów niesprawnej starości, szczególnie w naturalnym środowisku życia. Absolwenci uzyskują również podstawowe umiejętności z zakresu informatyki oraz prowadzone są konsultacje z języka obcego.

Terminy zjazdów:
14 zjazdów po 25 jednostek dydaktycznych (1 lub 2 zjazdy w miesiącu – piątek od godz. 15:00, sobota i niedziela)

Informujemy, że rekrutacja ma charakter ciągły i uruchomienie PSG zależy od minimalnej liczby kandydatów (12 osób).
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcia na studia podyplomowe
Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
– kwestionariusz osobowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kserokopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
– 2 zdjęcia.

Dokumenty prosimy przesyłać listem poleconym na adres:
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań z dopiskiem: Podyplomowe Studia Gerontologii lub składać w sekretariacie, p. 201, bud. D.

Wysokość czesnego w roku akademickim 2017/2018 – 1800 zł za semestr
Dodatkowe informacje: gerontologia_podyplomowe@wp.pl

Kontakt e-mail:
jolaraja@amu.edu.pl