Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną


obrazek

O studiach


Informacje ogólne:
Proponowany kierunek studiów podyplomowych adresowany jest do nauczycieli i pedagogów zatrudnionych lub zamierzających podjąć zatrudnienie w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dysponuje interdyscyplinarną wiedzą naukową, niezbędną do holistycznego ujmowania teorii humanistycznych i społecznych oraz do rozumienia procesów i kontekstów edukacji, wychowania, opieki i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego pracującego w obszarze pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych. Ponadto na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2015 poz. 357), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013 poz. 1207) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) uzyskuje kwalifikacje do:
 • Zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (por. Dz. U. 2013 poz. 1207, §14.1),
 • Zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych specjalnych i integracyjnych, gimnazjach specjalnych i integracyjnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych i integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki (por. Dz. U. 2013 poz. 1207, §14.2).

 • Organizacja studiów:
 • studia trwają 2 semestry w łącznym wymiarze 430 godzin (w tym 310 godzin dydaktycznych i 120 godzin praktyk pedagogicznych)

 • Adresaci studiów:

  Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich i magisterskich oraz studiów magisterskich jednolitych) z przygotowaniem nauczycielskim lub pedagogicznym. Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575).

  Wymagane dokumenty:
 • podanie do Rektora UAM w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe,
 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich); osoby, które w bieżącym roku kończą studia, zamiast dyplomu dostarczają zaświadczenie z dziekanatu z przybliżonym terminem obrony dyplomu,
 • ksero suplementu do dyplomu,
 • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym.

 • Rekrutacja 2018/2019 do 21 września