Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną


obrazek

O studiach


Informacje ogólne:
Proponowany kierunek studiów podyplomowych adresowany jest do nauczycieli i pedagogów zatrudnionych lub zamierzających podjąć zatrudnienie w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia zorganizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019, w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela DU 2019 pozycja 1450 załącznik nr 3.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dysponuje interdyscyplinarną wiedzą naukową, niezbędną do całościowego ujmowania teorii humanistycznych i społecznych oraz do rozumienia procesów i kontekstów edukacji, wychowania, opieki i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego pracującego w obszarze pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych.

Na podstawie obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), które stanowi jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 465), absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikację do:
 • zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych, w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, gimnazjach specjalnych, oddziałach specjalnych w gimnazjach ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,(por. Dz.U. 24 lipca 2020 r. Poz. 1289 załącznik, §15.1).
 • zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych specjalnych i integracyjnych, gimnazjach specjalnych i integracyjnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych i integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki (por. Dz.U. 24 lipca 2020 r. Poz. 1289 załącznik, §15.1

 • Organizacja studiów:
  Trwają 3 semestry. Obejmują 630 godzi (390 godz. + 120 godz. praktyka + 60 godz. kształcenie kierunkowe + 60 godz. praktyka zawodowa). Zajęcia odbywać się będą z reguły co 2 tygodnie w soboty i w niedzielę w godz. 8.00-16.30. UWAGA: z uwagi na sytuację epidemiczną zajęcia w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą przede wszystkim w trybie on - line w czasie rzeczywistym na platformach MS Teams oraz moodl. Dopuszcza się możliwość zajęć metodycznych odbywanych na terenie uczelni. O trybie odbywania zajęć w następnych semestrach poinformujemy Państwa w stosownym czasie.

  Adresaci studiów:
  Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia (magisterskich) oraz studiów magisterskich jednolitych z przygotowaniem nauczycielskim lub pedagogicznym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej (Dz. U. 2019 poz. 1450.zał. 3 punkt 2.4.).

  Wymagane dokumenty:
 • podanie na studia podyplomowe
 • Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
 • Na pierwszym spotkaniu należy przedstawić Dyplom ukończenia studiów wyższych w celu jego weryfikacji przez osobę przyjmującą dokumenty
 • Dokumenty można składać do 30.09.2021 roku w sekretariacie osobiście, pokój 201, listem poleconym (uwzględnia się datę stempla pocztowego).
  (preferowana forma składania dokumentów - list polecony)

  Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
  ul. Szamarzewskiego 89
  60-568 Poznań
  (z dopiskiem- Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pokój 201)

  Opłaty:
  Czas trwania studiów: 3 semestry
  Opłata za studia wynosi 1600 zł za semestr,
  Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk.

  Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

  Szanowni Państwo informujemy, że rekrutacja została przedłużona do 30.09.2021