Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną


obrazek

O studiach


Informacje ogólne:
Proponowany kierunek studiów podyplomowych adresowany jest do nauczycieli i pedagogów zatrudnionych lub zamierzających podjąć zatrudnienie w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent Studiów Podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dysponuje interdyscyplinarną wiedzą naukową, niezbędną do całościowego ujmowania teorii humanistycznych i społecznych oraz do rozumienia procesów i kontekstów edukacji, wychowania, opieki i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego pracującego w obszarze pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych. Ponadto na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) uzyskuje kwalifikacje do:
 • zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych, w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, gimnazjach specjalnych, oddziałach specjalnych w gimnazjach ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, (por. Dz. U. 2017 poz. 1575, §15.1).
 • zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych specjalnych i integracyjnych, gimnazjach specjalnych i integracyjnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych i integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki (por. Dz. U. 2017 poz. 1575, §15.2).

 • Organizacja studiów:
 • studia trwają 2 semestry w łącznym wymiarze 430 godzin (w tym 310 godzin dydaktycznych i 120 godzin praktyk pedagogicznych). Opłata za semestr wynosi 1600 zł

 • Adresaci studiów:

  Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia (magisterskich oraz studiów magisterskich jednolitych) z przygotowaniem nauczycielskim lub pedagogicznym. Przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575 §2).

  Wymagane dokumenty:
 • podanie do Rektora UAM w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe,
 • Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich); osoby, które w bieżącym roku kończą studia, zamiast dyplomu dostarczają zaświadczenie z dziekanatu z przybliżonym terminem obrony dyplomu,
 • ksero suplementu do dyplomu,
 • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym.

 • Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

  Szanowni Państwo,
  zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 2.08.2019 roku pozycja 1450, załącznik nr 3,program studiów podyplomowych z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną musi zostać gruntownie zmieniony, wiąże się to między innymi ze zmianą uprawnień słuchaczy studiów podyplomowych na wymienionej specjalności. W związku z tym studia podyplomowe z Edukacji i Rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w roku akademickim 2019/2020 nie zostaną uruchomione. Osoby, które złożyły dokumenty na powyższe studia proszone są o odebranie ich do 30.09.2019 r w pokoju 205, ul Szamarzewskiego 89, budynek D, Wydział Studiów Edukacyjnych. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone, zgodnie z procedurą obowiązująca na UAM. Z poważaniem,
  Beata Tylewska - Nowak