an imageCharakterystyka studiów...

W edukacji przedszkolnej i opiece nad dzieckiem poniżej 3 roku życia dokonują się głębokie przeobrażenia społeczno-ustawodawcze. Coraz więcej rodzin poszukuje wykwalifikowanych osób do opieki nad ich małymi dziećmi, a rząd rozpoczyna wdrażanie ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat.
Należy się więc spodziewać, że z nowym rokiem szkolnym do placówek przedszkolnych – zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych – przyjmowane będą na coraz większą skalę dzieci poniżej 3 roku życia, co stanowić będzie duże wyzwanie dla nauczycieli. Najmłodszy przedszkolak wymaga bowiem zupełnie innej aranżacji przestrzeni, a także innych strategii stymulowania jego potencjału, niż przedszkolak starszy.
 

Rzetelna wiedza jaką nabędziecie Państwo podczas studiów: Edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem pozwoli Państwu:

 • w sposób refleksyjny aplikować na grunt praktyki zawodowej umiejętności związane z planowaniem i organizowaniem procesu opieki i kształcenia dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym,
 • w sposób przemyślany rozwijać społeczno-emocjonalne i poznawcze kompetencje swoich podopiecznych wyzwalając ich aktywność zadaniową,
 • rozpoznawać potrzeby rozwojowe każdego dziecka i odpowiadać na jego problemy uwzględniając specyfikę socjokulturową środowiska wzrastania wychowanka, co ma szczególne znaczenie m.in. w kontekście współczesnego przenikania się kultur oraz poszukiwania tożsamości narodowej,
 • diagnozować, monitorować i ewaluować rozwój dziecka, jego socjalizację w grupie rówieśniczej i przebieg procesu kształcenia we wstępnym okresie edukacyjnym. W ramach studiów nabędziecie Państwo także kompetencje pozwalające na samodzielnie zorganizowanie i prowadzenie różnego typu placówek opieki nad małym dzieckiem:
  • przedszkoli,
  • punktów przedszkolnych,
  • żłobków,
  • klubów dziecięcych.

Koncepcja studiów podyplomowych zakłada taki dobór oraz strukturę przedmiotów kształcenia kierunkowego i specjalnościowego, aby możliwe było efektywne zrealizowanie wszystkich zakładanych celów. W pierwszej kolejności studenci będą rozwijać – w ramach zajęć warsztatowych – osobiste kompetencje interpersonalne, udzielania pierwszej pomocy i w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych, a na ich bazie moduły przedmiotów specjalistycznych, pozwalających na zdobycie kompetencji umożliwiających organizowanie procesu opieki, wychowania i edukacji dzieci między 20 tygodniem a 5 rokiem życia. Przedmioty – skategoryzowane w ramach specjalistycznych modułów – będą prowadzone w formach wykładów, konwersatoriów i warsztatów w wymiarze 350 godzin, w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych w specjalistycznych placówkach (zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku dla lat 3 [Dz. U.Nr 45, poz. 235], oraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza).