Edukacja Alternatywna w zakresie Planu Daltońskiego


OBRAZEK-Edukacja Alternatywna w zakresie Pedagogiki Waldorfskiej

O studiach


Adresaci
Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, edukatorów zainteresowanych wspieraniem samodzielnego, odpowiedzialnego, kooperatywnego i refleksyjnego funkcjonowania uczniów. Przygotowują do pracy w przedszkolach i szkołach realizujących założenia pedagogiczne Planu Daltońskiego.Stanowią atrakcyjną ofertę dla nauczycieli poszukujących niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, unikatowej metodyki pracy i zindywidualizowanego oraz holistycznego podejścia do uczniów. Powstały we współpracy z Dalton International w Holandii oraz Polskim Stowarzyszeniem Dalton.

Sylwetka absolwenta
Absolwenci studiów będą mogli pracować w przedszkolach i szkołach daltońskich lub placówkach inspirowanych ideą Planu Daltońskiego. Ponadto, zdobyte kompetencje będą mogli wykorzystać w codziennej pracy edukacyjnej, tworząc alternatywne dla tradycyjnych modele kreowania przestrzeni dla doświadczeń dzieci i uczniów. Wyrażać się to będzie głównie w głębokiej indywidualizacji pracy z uczniami, co w warunkach przedszkola i szkoły jest niezwykle pożądane.

Absolwenci studiów podyplomowych:
 • wzbogacą kompetencje w zakresie wiedzy i wielorakich umiejętności o niezbędne do pracy dydaktycznej i wychowawczej w przedszkolach i szkołach daltońskich
 • rozwiną kreatywne i profesjonalne podejście do swojej pracy zawodowej
 • będą gotowi do planowania i organizowania zindywidualizowanego procesu nauczania i wychowania opartego na założeniach Planu Daltońskiego nastawionego na kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, współpracy i refleksji
 • będą gotowi do ciągłego samowychowania, doskonalenia warsztatu pracy i tworzenia społeczności uczącej się
 • będą przygotowani do innowacyjności w działaniu
 • nabędą kompetencje projektowania ofert edukacyjnych dostrojonych do naturalnego i personalnego rytmu ciekawości dziecka i ucznia, procesów ich rozwoju, uczenia się i osiągnięć, a także kontekstu ich funkcjonowania
 • będą przygotowani do tworzenia interaktywnego środowiska uczenia się poprzez aranżowanie przestrzeni materialnej, opartej na wizualizacji procesu kształcenia oraz angażowanie podmiotów społecznych, w tym zwłaszcza rodziców uczniów

 • Program Studiów
  Moduły zajęć:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju
 • Model współczesnej edukacji
 • Plan Daltoński w kontekście zreformowanej działalności edukacyjnej w kraju i za granicą
 • Pedagogiczna wartość Planu Daltońskiego
 • Nauczyciel Planu Daltońskiego
 • Kształtowanie kompetencji współpracy
 • Dystrybucja zadań i monitoring procesów edukacyjnych
 • Metodyka pracy w przedszkolu daltońskim
 • Metodyka pracy w szkole daltońskiej
 • Praktyczne projekty
 • Praktyki w placówkach daltońskich

 • Organizacja Studiów
  Jednostką prowadzącą studia podyplomowe jest Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych: Edukacja Alternatywna w zakresie Planu Daltońskiego.
 • studia doskonalące
 • studia nie nadają uprawnień pedagogicznych
 • studia trwają 3 semestry w trybie niestacjonarnym, zjazdy dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele
 • studia obejmują: 340 godzin (240 godzin zajęć i 100 godzin praktyk zawodowych)
 • liczba punktów ECTS: 90
 • studia kończą się prezentacją portfolio zawierajacego zadania wykonane w ramach poszczególnych modułów zajęć oraz opracowanie metodyczne wybranego tematu zajęć
 • Absolwenci otrzymują świadectwo studiów podyplomowych oraz międzynarodowy certyfikat nauczyciela daltońskiego - Dalton International
 • koszt studiowania za 1 semestr: 2200zł
 • Szczegóły rekrutacji, odpłatności