Edukacja Alternatywna w zakresie Pedagogiki Waldorfskiej


OBRAZEK-Edukacja Alternatywna w zakresie Pedagogiki Waldorfskiej

O studiach


Adresaci
Proponowane studia stanowią atrakcyjną ofertę dla nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli), poszukujących niestandardowych rozwiązań edukacyjnych, alternatywnej metodyki pracy i zindywidualizowanego oraz holistycznego podejścia do uczniów. Skierowane są do nauczycieli zainteresowanych pedagogiką Rudolfa Steinera, a więc wspieraniem podmiotowego rozwoju uczniów, ich twórczego potencjału i tworzeniem interaktywnego środowiska uczenia się po to, by przygotować ich do szczęśliwego i efektywnego funkcjonowania w świecie permanentnych zmian.

„Tworzenie kultury artystów nauczania”, to idea przewodnia, jaka towarzyszyła twórcom projektu Studiów Podyplomowych Edukacji Alternatywnej w zakresie Pedagogiki Waldorfskiej. Projekt studiów stanowi odpowiedź na wyzwania, przed jakimi staje współczesny nauczyciel. Najnowsze badania uwarunkowań jakości edukacji pokazują, że uczniowie potrzebują nie tylko ciekawych poznawczo treści, ale przede wszystkim atrakcyjnych form i strategii nauczania opartych na wielostronnym ich zaangażowaniu. Jak trafnie ujmuje to Andre Stern (2016, s.9), znany pedagog, „każde dziecko może wzrastać i rozkwitać, kiedy zrozumiemy zarówno to, w jaki sposób się uczy, jak i co je motywuje oraz kiedy zapewnimy mu najlepsze warunki rozwoju”.

Cel Studiów
Zasadniczym celem studiów jest wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli poprzez przygotowanie ich do poszukiwania alternatyw, a więc innowacyjności w działaniu, czyli zdolności do refleksyjnego dystansowania się wobec rutynowo uprawianych rozwiązań globalnych i podejmowania prób poszukiwania zasadniczo odmiennych, a więc bardziej osobistych kreacji spotkań nauczyciela z uczniem. Proponuje się zatem taki model kształcenia nauczycieli, który zapewni im akademicką jakość z naciskiem na moc interpretacyjną teorii oraz nauczy ciągłej refleksji nad własnym działaniem.

Organizacja Studiów
Jednostką prowadzącą studia podyplomowe jest Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM Poznań we współpracy ze Społeczną Waldorfską Szkołą Podstawową w Poznaniu
Szczegółowe informacje
dotyczące studiów podyplomowych: Edukacja Alternatywna w zakresie Pedagogiki Waldorfskiej.
  • studia doskonalące
  • okres trwania studiów podyplomowych/liczba semestrów: 3, tryb niestacjonarny, zjazdy w 2 lub 3 soboty w miesiącu
  • poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany po ukończeniu studiów podyplomowych: 7
  • studia nie nadają uprawnień pedagogicznych
  • liczba godzin zajęć: 430 (330 godzin zajęć i 100 godzin praktyk zawodowych)
  • liczba punktów ECTS: 90
  • rekrutacja: na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia, posiadające kwalifikacje nauczycielskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
Szczegóły rekrutacji, odpłatności