Logo pl

Doskonalące studium informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

logo doskonalące studium informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

O studiach


W nowej podstawie programowej nastąpiły wyraźne zmiany w kształceniu informatycznym – przedmiotem informatyka zostali objęci wszyscy uczniowie od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) zajęcia te noszą obecnie nazwę edukacji informatycznej. Wcześniej uczniowie w klasach I-III byli objęci zajęciami komputerowymi, które to często prowadzili nauczyciele z wyższych etapów edukacyjnych, co nie gwarantowało ich integracji z innymi edukacjami na tym poziomie kształcenia. Dla powodzenia zreformowanego kształcenia informatycznego niezbędne jest, by zajęcia informatyczne w klasach I-III były integrowane z innymi edukacjami i by prowadzili je nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Cel
Studium podyplomowe ma charakter doskonalący i jego celem jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pełnej realizacji edukacji informatycznej i integrowania tych zajęć z innymi edukacjami. Na zajęciach nauczyciele opracują pełny zestaw scenariuszy i materiałów dla swoich zajęć, a następnie zweryfikują przygotowane materiały we własnej szkole podczas zajęć ze swoimi uczniami. Będzie to pewnego rodzaju praktyka „na bieżąco”.

Słuchacze studium
Studium jest przeznaczone dla praktykujących (czynnych zawodowo) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Oczekuje się, że słuchacze mają podstawowe przygotowanie w zakresie posługiwania się komputerem, jego aplikacjami biurowymi i usługami sieciowymi (w zakresie poczty elektronicznej i wyszukiwania informacji).


Organizacja zajęć
Zajęcia odbywać się będą przede wszystkim w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy edukacyjnej studium) oraz stacjonarnie (zajęcia z wykorzystaniem robotów edukacyjnych oraz praktyki).
Kolejność realizacji poszczególnych przedmiotów (lub ich części) wynika z programów tych przedmiotów.
Podczas ćwiczeń stacjonarnych z zakresu programowania dziecięcego ("Sytuacje problemowe, elementy algorytmiki, programowanie"), odbywających się w pracowni komputerowej, każdy słuchacz będzie miał do swojej wyłącznej dyspozycji komputer, wyposażony w odpowiednie urządzenia peryferyjne oraz oprogramowanie. W przypadku zajęć zdalnych, słuchacze muszą dysponować własnym komputerem/tabletem/terminalem z dostępem do internetu. Zapewniamy dostęp do platformy edukacyjnej studium, która m.in. jest repozytorium zasobów udostępnianych przez prowadzących, repozytorium zasobów i prac słuchaczy studium oraz medium komunikacji między słuchaczami, jak i z prowadzącymi.


Warunki ukończenia studiów
Warunkiem pomyślnego ukończenia studium jest wykonanie prac przewidzianych do zaliczenia poszczególnych przedmiotów oraz aktywność na platformie studium i w społeczności kształcących się nauczycieli. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019 r.


Odpłatność za studia
Kształcenie w ramach doskonalącego studium informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest nieodpłatne. Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo ministerstwo Logo minister

  • Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
  • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
  • nazwa zadania - przeprowadzeniu studiów podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej (dwusemestralnych, których program umożliwia uzyskanie co najmniej 30pkt ECTS)
  • wartość finansowania 590 000,00 zł, całkowitą wartość zadania 590 000,00 zł

Logo pl