Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne


Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne

O studiach


Ogólne informacje:
Studia podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne są odpowiedzią na potrzebę zatrudnienia w szkołach doradców zawodowych, którzy będą kompetentnie wspierać uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Program studiów obejmuje treści ukazujące wieloaspektowość działań doradczych. W programie studiów zaplanowano wiele godzin zajęć z metodyki doradztwa zawodowego. Słuchacze zapoznają się z metodyką doradztwa indywidulanego i grupowego. Poznają cele i metody pracy z uczniami na poszczególnych etapach edukacyjnych i w kolejnych typach szkół.

Adresaci
Oferta studiów adresowana jest do nauczycieli i wychowawców, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych, branżowych, liceach, technikach. Zapraszamy także doradców zawodowych, którzy chcą zaktualizować i poszerzyć własne kompetencje doradcze. Studia nie nadają uprawnień pedagogicznych

Organizacja studiów
Studia rozpoczynają się w październiku 2019 roku i trwają trzy semestry. Zajęcia obejmują 350h (w tym 60h praktyk). Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych lub trzydniowych zjazdów (piątek-niedziela). Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz treningów.

Kadra dydaktyczna
Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu projektowania karier, doradcy z wieloletnim doświadczeniem, autorzy programów z zakresu doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Wśród prowadzących zajęcia są zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jak i doświadczeni praktycy.

Opłaty
Nauka na Studiach Podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM jest odpłatna. W roku akademickim 2019/2020 opłata za czesne wynosi 1100,00 zł za semestr.