Bezpieczeństwo w Edukacji - instytucje oświatowe jako gwarant społecznej stabilności


Bezpieczeństwo

O studiach


Dążąc do zaspokojenia edukacyjnych potrzeb człowieka, nie można zapominać o poczuciu bezpieczeństwa, które muszą zapewnić wszelkie placówki oświatowe. Współcześnie nie wystarczy już jedynie koncentracja na systematycznym procesie wychowania i kształcenia uczniów. Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele nowych zagrożeń, które wywołały niepokój i zburzyły poczucie stabilizacji wśród obywateli Europy. Jest to przede wszystkim wzrastające zagrożenie terrorystyczne, masowa migracja, a także problemy wychowawcze w rodzinach. Należy rozpocząć kompleksowe przygotowywanie nauczycieli do diagnozowania i rozwiązywania sygnalizowanych problemów wychowawczych. Jest to niezbędne między innymi, dlatego że zapracowani rodzice coraz częściej przerzucają całą odpowiedzialność za jakość kompetencji swoich dzieci na instytucje edukacyjne państwa oraz na poszczególnych jego urzędników.

Odbiorcy:
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo w Edukacji - instytucje oświatowe jako gwarant społecznej stabilności, są odpowiedzią na zapotrzebowanie jakie pojawiło się w prowadzonych badaniach pilotażowych wśród dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów zatrudnionych w instytucjach oświatowych na wiedzę, pozwalającą realizować zadania zawodowe w poczuciu nienaruszonego bezpieczeństwa. Stąd pierwsze i podstawowe zamierzenie przyświecające organizatorom studiów można zawrzeć w następującej formule: mając wiedzę, którą potrafię zastosować czuje się bezpiecznie, dlatego mogę profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe, przez to również czynię środowisko mojego oddziaływania bezpiecznym.

Cel:
Chcąc zapewnić stan poczucia bezpieczeństwa pracownikom instytucji edukacyjnych, przez to i stan poczucia bezpieczeństwa odbiorcom działania, w ramach studiów oferujemy wiedzę umożliwiającą dokonanie prawidłowej diagnozy stanu osób, środowisk społecznych, źródeł ich aktywności bądź jej braku, czy też stanu wiedzy generującej określone zachowania. Taka diagnoza prowadzi wprost do wskazania możliwych rozwiązań potencjalnego stanu zagrożenia bezpieczeństwa, bądź wcześniejszego zastosowania działań prewencyjnych dla zagwarantowania sobie ciągłości w poczuciu komfortu bycia bezpiecznym.
Sytuacje mogące zaburzyć poczucie bezpieczeństwa wynikają, między innymi z agresji dzieci i młodzieży, bardzo często wywołanej brakiem możliwości pełnego zaspokojenia rozbudzanych przez popkulturę potrzeb konsumpcyjnych. Jednocześnie wypada zauważyć, że sygnalizowane zjawisko dziecięcej, młodzieżowej agresji ewidentnie nasila się, przez co często nauczycielom w wykonywaniu ich obowiązków zawodowych towarzyszy strach i poczucie braku bezpieczeństwa. Niepokojące jest także ciągłe obniżanie się wieku młodych agresorów. Ich agresja bardzo często skierowana zostaje na budynek szkoły i osoby tam pracujące. Tak też „codziennością” staje się dewastacja sprzętu szkolnego, niszczenie urządzeń sanitarnych, pomocy dydaktycznych.

Formy i treści kształcenia:
Organizatorzy studiów podyplomowych zamierzają kształcić w dwóch wymiarach. Po pierwsze chcą nauczyć rozumienia natury „stanu bezpieczeństwa”, po drugie przekazać konkretne umiejętności w przywracaniu, bądź przeciwdziałaniu utraty poczucia bezpieczeństwa.
Wiedza i umiejętności będące ofertą studiów podyplomowych została określona na podstawie zapotrzebowania, jakie wyłoniło się w trakcie badań pilotażowych. W ramach pozyskiwania koniecznej do utworzenia oferty wiedzy, pytani pracownicy instytucji edukacyjnych wskazali przestrzenie teoretyczne oraz praktyczne, które mogą posłużyć tworzeniu poczucia bezpieczeństwa w ramach realizowania ich aktywności zawodowej. Tymi przestrzeniami wiedzy okazały się, między innymi: socjologia, zwłaszcza problem rozwiązywania konfliktów społecznych; filozofia, zagadnienia moralności oraz problemy ideologicznych zagrożeń; psychologia, zagadnienia tożsamości czy też, jakość życia; polityka, zagadnienia bezpieczeństwa państwa wpływające, na jakość funkcjonowania instytucji oświatowych; ekonomia, bezpieczeństwo finansowe, zagadnienia pozyskiwania środków finansowych, oraz wiele innych zagadnień.
Osoby tworzące zespół dydaktyczny to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, gwarantujący wysoką jakość. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie, jako pracownicy Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także instytucji publicznych nadzorujących oświatę. Studia mają charakter doskonalący.

Organizacja Studiów
Jednostką prowadzącą studia podyplomowe jest Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM Poznań
Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo w Edukacji - instytucje oświatowe jako gwarant społecznej stabilności
  • studia doskonalące
  • studia nie nadają uprawnień pedagogicznych
  • okres trwania studiów podyplomowych/liczba semestrów: 2, tryb niestacjonarny, zjazdy w 2 lub 3 soboty i niedziele w miesiącu
  • poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany po ukończeniu studiów podyplomowych: 6
  • liczba godzin zajęć: 370 (165 godzin zajęć wykładowych, 205 godzin zajęć konwersatoryjnych) w 5 modułach tematycznych
  • liczba punktów ECTS: 95
  • rekrutacja: na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia, posiadające kwalifikacje nauczycielskie zgodnie Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
  • Szczegóły rekrutacji, odpłatności