Autyzm - Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


Rekrutacja 2019-2020

Zajęcia w dniu 25.05.2019 r. odbędą się w sali 205 na ul. Międzychodzkiej 5
a w dniu 26.05.2019 r. odbędą się w sali 501 na ul. Szamarzewskiego 89
autyzm

O studiach


Program studiów obejmuje przedmioty, które zapewniają absolwentom ich osobisty i zawodowy rozwój, wpływają na świadome kierowanie karierą, podnoszą konkurencyjność na rynku pracy. Uzyskana wiedza, umiejętności, kompetencje przyczyniają się do podnoszenia świadomości społecznej na temat niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Celem studiów jest odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - model edukacji włączającej w Polsce umożliwia kształcenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie tylko w placówkach specjalnych i integracyjnych, ale także w placówkach ogólnodostępnych (por. Dz. U. 2017, poz. 1578, Dz. U. 2012, poz. 1169, art. 24).

Studia trwają 2 semestry. Obejmują 425 godzin (w tym 120 godzin praktyk). Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i w niedzielę w godz. 8.00-16.30.
Praktyki przewidziane w programie realizowane będą w placówkach oświatowych obejmujących swą opieką dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, w organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), w warsztatach terapii zajęciowej, w mieszkalnictwie wspomaganym.

Sylwetka absolwenta z informacją o kwalifikacjach i uprawnieniach, które uzyska absolwent studiów podyplomowych:
Specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyposaża absolwentów w unikatowe kompetencje i kwalifikacje, pozwalające na podjęcie zatrudnienia w:
 • przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane ze względu na zaburzenia ze spektrum, autyzmu na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, specjalisty i asystenta nauczyciela specjalisty (Dz. U. 2017, Poz. 1578, §7, p.2),
 • zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, ogólnodostępnych; szkołach podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych, szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie przedszkola, szkoły lub rodzaju placówki (Dz. U. 2017, poz. 1575, §15, p.2 i 3),
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • domach pomocy społecznej,
 • mieszkalnictwie wspomaganym dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu rodzin.

 • Warunki rekrutacji:
  Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia (magisterskich) oraz studiów magisterskich jednolitych z przygotowaniem nauczycielskim lub pedagogicznym.

  Wymagane dokumenty:
  - podanie na studia podyplomowe
  - Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
  - kserokopia dowodu osobistego
  - kwestionariusz osobowy
  - 1 zdjęcie
  - odpis/kopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego przygotowanie nauczycielskie lub pedagogiczne

  Dokumenty można składać do 18.10.2019 roku osobiście w sekretariacie, pokój 102, bądź listem poleconym (uwzględnia się datę stempla pocztowego).
  I zjazd odbędzie się w dn. 16-17 listopad 2019 r.).

  Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
  ul. Szamarzewskiego 89
  60-568 Poznań
  (z dopiskiem- Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pokój 102)

  Opłaty:
  Czas trwania studiów: 2 semestry
  Studia są płatne. Opłata za studia jest uchwalana przez Senat UAM przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego - obecnie na rok akademicki 2018/2019 wynosi 1760 zł zł za jeden semestr i jest płatna w ratach.
  Czesne za całe studia wynosi 3520 zł.