Autyzm - Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
autyzm

O studiach


Program studiów obejmuje przedmioty, które zapewniają absolwentom ich osobisty i zawodowy rozwój, wpływają na świadome kierowanie karierą, podnoszą konkurencyjność na rynku pracy. Uzyskana wiedza, umiejętności, kompetencje przyczyniają się do podnoszenia świadomości społecznej na temat niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Celem studiów jest odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - model edukacji włączającej w Polsce umożliwia kształcenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie tylko w placówkach specjalnych i integracyjnych, ale także w placówkach ogólnodostępnych (por. Dz. U. 2017, poz. 1578, Dz. U. 2012, poz. 1169, art. 24).

Studia trwają 3 semestry. Obejmują 630 godzi (390 godz. + 120 godz. praktyka + 60 godz. kształcenie kierunkowe + 60 godz. praktyka zawodowa). Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i w niedzielę w godz. 8.00-16.30.
Praktyki przewidziane w programie realizowane będą w placówkach oświatowych obejmujących swą opieką dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, w organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), w warsztatach terapii zajęciowej, w mieszkalnictwie wspomaganym.

Sylwetka absolwenta z informacją o kwalifikacjach i uprawnieniach, które uzyska absolwent studiów podyplomowych:
Specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyposaża absolwentów w unikatowe kompetencje i kwalifikacje, pozwalające na podjęcie zatrudnienia w:
 • przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane ze względu na zaburzenia ze spektrum, autyzmu na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, specjalisty i asystenta nauczyciela specjalisty (Dz. U. 2017, Poz. 1578, §7, p.2),
 • zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, ogólnodostępnych; szkołach podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych, szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie przedszkola, szkoły lub rodzaju placówki (Dz. U. 2017, poz. 1575, §15, p.2 i 3),
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • domach pomocy społecznej,
 • mieszkalnictwie wspomaganym dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu rodzin.

 • Warunki rekrutacji:
  Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia (magisterskich) oraz studiów magisterskich jednolitych z przygotowaniem nauczycielskim lub pedagogicznym.

  Wymagane dokumenty:
  - podanie na studia podyplomowe
  - Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
  - Na pierwszym spotkaniu należy przedstawić Dyplom ukończenia studiów wyższych w celu jego weryfikacji przez osobę przyjmującą dokumenty
  Dokumenty można składać do 30 sierpnia 2022 roku osobiście w sekretariacie, pokój 103, bądź listem poleconym (uwzględnia się datę stempla pocztowego)
  (preferowana forma składania dokumentów - list polecony)

  Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
  ul. Szamarzewskiego 89
  60-568 Poznań
  (z dopiskiem- Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pokój 103)

  Opłaty:
  Czas trwania studiów: 3 semestry
  Koszt studiów za 3 semestry to 4600 zł, płatne w ratach